«آبرو» و «نفهم‌ها»

«آبرو»
سماور با داور قافیه می‌شود
تا شیر سماور مشهورترین قطعه‌ی فلزی جهان باشد
تماشاگران از یك سو بطری آب
و از سوی دیگر فحش‌های آب‌دار نثار هم می‌كنند
تا آبروی كوروش را در جهان باستان ببرند
حالا شما بگویید
وضع فوتبالمان خراب‌تر است
یا قراردادهای نفتی‌مان
******
«نفهم‌ها»
نه از نیترات آب می‌نوشند
نه از آرسنیك برنج می‌خورند
نه از بخار بنزین چیزی می‌فهمند
نه از گرد و غبار
نه از روند دموكراسی
تومورهای سرطانی
شهروندان خوشبخت تهرانند
كه برای ادامه‌ی حیات
نیاز به پرداخت نقدی یارانه‌ها ندارند
به نقل از لوح